הנחיות הגשה של הצעות מחקר לוועדת האתיקה

מחקרים שנערכים על ידי החוקרים בפקולטות למדעי הרוח והיהדות בבר אילן, ומערבים איסוף מידע מבני אדם, חייבים באישור ועדת האתיקה של המחלקה טרם ביצוע המחקר. הוועדה תוודא שהסיכון לנבדקים הוא מזערי, שהשימוש במידע עליהם נעשה בצורה אחראית ושומר על סודיות המידע הנאסף, ושהנבדקים נתנו הסכמה מדעת להשתתף במחקר.

בכדי להקל הן על החוקרים המגישים והן על חברי הוועדה ולקצר את תהליך אישור הבקשות בוועדת האתיקה, אנו מבקשים להקפיד על הכללים הבאים בעת מילוי הטופס שיוגש לתת-ועדת האתיקה של התכנית לטיפול באמצעות אמנות חזותית.

ספציפית, הגשות ושאלות לתת-הוועדה ישלחו במייל ליו״ר תת-הועדה על הטפסים הנדרשים במייל Einat.Metzl@BIU.ac.il ויועברו לדיון רק כאשר כל האינפורמציה הנדרשת, כולל כלי המחקר המלאים וההכנות הקונקרטיות למחקר, מצורפות.

הנחיות הגשה של הצעות מחקר לתת ועדת האתיקה של התוכנית 

נספח 1

נספח 2